keskiviikko 13. kesäkuuta 2018

Tieto- ja viestintätekniikka


VEIKKO VILMI

YTT, KT, dosentti


Adjunct Professor

Doctor of Social Sciences

Doctor of Educational Science

Kuopio, Finland
Julkaisuja ja tieto- ja viestintätekniikka


Linkkejä

http://www.veikkovilmi.fi.

https://veikkotvtkoulutus.blogspot.com/


https://veikko2.wikispaces.comDosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.


Julkaisuja

Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio.
Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi,, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.Tieteellisiä referee-artikkeleita ja juhlakirjoja

Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 /1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128.

Linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.


Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja-järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Web address: http://www.veikkovilmi.fi.Tieto- ja viestintätekniikka 1Projektityö 1


Linkkejä


Vilmi, Veikko 2008. Niiralan / Haapaniemen koulun TVT:n tehtävät. Kuopio.

Vilmi, Veikko 2008. Niiralan / Haapaniemen koulun TVT-strategia. Kuopio.20 Niiralan / Haapaniemen koulu


­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Sisällys

(Koulun TVT-strategia ja TVT-tehtävät 2008)

1 TIIVISTELMÄ
2 JOHDANTO
3 VISIO JA TAVOITETILA
4 SISÄLLÖT JA MENETELMÄT
4.1 Nykytilanne
4.2 Sisältöjen ja menetelmien tavoitteet ja toimenpiteet 2007 - 2012
4.3 Sisältöjen ja menetelmien toimintatapoja
4.4 Sisältöjen ja menetelmien resurssointi
5 OSAAMINEN
5.1 Nykytilanne
5.2 Osaamisen tavoitteet ja toimenpiteet 2007 - 2012
5.3 Osaamisen toimintatapoja
5.4 Osaamisen resurssointi
6 TOIMINTAYMPÄRISTÖ
6.1 Nykytilanne
6.2 Toimintaympäristön tavoitteet ja toimenpiteet 2007 - 2012
6.3 Toimintaympäristön toimintatapoja
6.4 Toimintaympäristön resurssointi
7 TOIMEENPANO JA ARVIOINTI
8 LIITTEET
8.1 Liite 1: Paikalliset taitotasot
8.2 Liite 2: Alustava TVT-koulutussuunnitelma
8.3 Liite 3: Verkko-opetuksen asiantuntijan tehtävät
8.4 Liite 4: Alueiden / oppilaitosten TVT-vastaavien tehtävät
8.5 Liite 5: Oppilaitosten ATK-vastaavien tehtävät
8.6 Liite 6: OPH:n määrittelemät oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan perustaidotTieto- ja viestintätekniikka 2


Projektityö 2


Vilmi, Veikko 2008. Oppilaanohjauksen nivelvaiheen tieto- ja viestintätekniikan projekti

- peruskoulusta toisen asteen opintoihin. Kuopio.


Linkkejä


http://peda.net/oppimappi/kuopio/kpk/6/2617/2207/2208/3134/
https://peda.net/oppimappi/kuopio/kpk/
http://peda.net/oppimappi/kuopio/kpk/6/2617/2207/2208/2765/Tieto- ja viestintätekniikka 3


Projektityö 3

Vilmi, Veikko 2008. Oppimisaihiot oppimisprosessin rakentamisessa ja ohjaamisessa. Kuopio.Sisällys

1 Projektin kuvaus
2 Projektin tavoitteet
3 Projektin vastuuhenkilöt ja tehtäväjako
4 Resurssit
5 Projektin aikataulu
6 Projektista tiedottaminen
7 Dokumentointi
8 Projektin hyödyt oppilaitokselle / alueelle
9 Henkilökohtaiset oppimistavoitteet
10 Muuta


Ohjeita nivelvaiheen oppilaanohjausta varten:


1 Terveydelliset tekijät opintoja suuntaamassa
2 Lisäkoulutuksen avulla toisen asteen opiskelua kohti 
3 Toisen asteen opiskelun toteutuminen
4 Perinteinen lukiokoulutus tavoitteena
5 Erityislukio- tai etälukiokoulutus vaihtoehtona
6 Opiskelijaksi valinnan periaatteita - lukio esimerkkinä
7 Todistusvalinnan avulla koulutukseen - edellisen jatkoa
8 Lukiokoulutuksen suorittaminen ulkomailla
9 Erityistä tukea tarvitsevien opiskelun huomioiminen - esimerkki
10 Verkossa olevan TVT-materiaalin merkityksen arviointi
11 Lopuksi


Ohjeita nivelvaiheen oppilaanohjausta varten -tekstit muodostavat oppilaanohjauksen prosessin kannalta harkittuja kokonaisuuksia ja oppimisaihioita. Verkkoon tulevia raportointiesityksiä on voinut kommentoida. Tuotoksissa on käytetty PowerPoint-esityksiä ja animaatioita. Oppimisaihioita koskevia materiaaleja on mahdollista hyödyntää pedagogisesti oppilaanohjauksen oppimisprosessin rakentamisessa ja ohjaamisessa. Tavoitteiden mukainen oppimismateriaali on saatu kootuksi projektin tehtäväkysymysten ratkaisujen avulla (projektin tavoitteet, luku 2):


Tehtävä 1: Millaista oppilaanohjausta tukevaa tieto- ja viestintätekniikan tukimateriaalia on valmiina verkossa?
Tehtävä 2. Millaista oppilaanohjausta tukevaa tieto- ja viestintätekniikan tukimateriaalia esitetään verkossa erityistä tukea tarvitsevia oppilaita varten?
Tehtävä 3. Millainen merkitys oppilaanohjaukselle on verkossa olevan tieto- ja viestintätekniikan tukimateriaalilla oppilaanohjaajan näkökulmasta?


Tieto- ja viestintätekniikka 4

Projektityöt (Vilmi, Veikko 2008) ovat olleet lähtökohtana 2015 tekemälleni OPS-projektityölle, joka on ollut Opetushallituksen valvoma ja rahoittama (oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen OPH:n määrittelyt, 8.6 Liite 6).


Projektityö 4

Vilmi, Veikko 2015. Perusopetuksen OPS -koulutusprojekti - perusopetuksesta toisen asteen opintoihin. Kuopio: MAOL ry.


Sisällys

1 Johdanto
2 Koulutusta yksilöllisesti
2.1 Viestintä
2.2 Kirjallisuus
2.3 Koulutuksen kehittely
3 Koulutusta ryhmätyönä
3.1 Yleinen tarkastelu
3.2 Yhteiskunta muutoksessa
4 Koulutus ja oppimisympäristö
4.1 Yhteydenpito
4.2 Tutustumiskäynnit
4.2.1 Yrityskylä
4.2.2 GTK:n Itä-Suomen yksikkö
4.2.3 Itä-Suomen LUMA-keskus
5 Koulutus ja teoriakehikko
5.1 Bloomin taksonomia
5.2 Ympäristö ja kehitys
6 Tutkittava ilmiö - Kestävä kehitys
6.1 Pedagogiset menettelyt
6.2 Tehtävien suorittaminen
6.3 Oppilaat ja opetussuunnitelma
6.4 Koulutusprojektin lisätarkastelu
7 Koulutusprojektin yhteenveto
LähteetVäitöskirjoissani (Vilmi 1993; 2005) ja projektitöissäni (Vilmi 2008; 2015) olen pohtinut koulutuspalvelujen yhteiskunnallisia kysymyksiä. Pedagogisten TVT -tukihenkilöiden koulutuksen olen suorittanut Kuopiossa 2000-luvulla. Niiralan / Haapaniemen koulun ATK:n ja TVT:n vastaavana henkilönä olen laatinut koulun TVT -strategian (Vilmi 2008). Tieto- ja viestintätekniikka 1:n tekstikohdassa olen maininnut, mitä asioita laatimani koulun TVT-strategia on sisältänyt. Tehdyllä työllä on ollut tärkeä merkitys muillekin projektitöilleni, joita esitän tässä kirjoituksessa.

Yliopisto-opinnoissani (YTT, KT, dosentti) ja tieto- ja viestintätekniikan projektitöissäni olen miettinyt tieto- ja viestintätekniikan pedagogisia kysymyksiä. Itä-Suomen yliopiston sosiaalipo­litiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuri on läheisessä yhteydessä tieto- ja viestintätekniikkaan. Kuopion yliopiston laskentakeskuksessa tapahtuneet harjoittelut ja oppilasvalintojen kehittelyä koskevat työnäytteet ovat jääneet mieleen. Olen tehnyt valintoihin liittyvän tutkimusraportin: Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti.Ei kommentteja: